Statutul ABTR

STATUTUL ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA

ART. 1. Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 și potrivit prezentului Statut, ASOCIAŢIA BUDDHISTĂ THERAVADA DIN ROMÂNIA.
ART. 2. ASOCIAȚIA BUDDHISTĂ THERAVADA DIN ROMÂNIA este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005.
ART. 3. ASOCIAŢIA BUDDHISTĂ THERAVADA DIN ROMÂNIA este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 88492 din 30.08.2010 eliberată de către Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei.
ART. 4. ASOCIAŢIA BUDDHISTĂ THERAVADA DIN ROMÂNIA este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, apolitică, cu beneficiu public.
ART. 5. Durata si sediul.
Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în Bistriţa, Aleea Privighetorilor, nr. 2, sc. C, ap. 94, jud. Bistriţa – Năsăud.
ART. 6. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii și persoane juridice sau fizice din ţară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
ART. 7. Scopul.
Membrii ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA doresc să se asocieze în scopul promovării tradiţiei spirituale buddhiste Theravada în România.
ART. 8. Activităţi.
Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
a) Traducerea, realizarea și editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, și alte materiale informative referitoare la această tradiţie spirituală şi distribuirea lor gratuită
b) Organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe şi retrageri meditative;
c) Acţiuni de promovare a civismului, a responsabilităţii şi solidarităţii sociale;
d) Acţiuni de promovare a respectului faţă de mediul înconjurător şi a drepturilor animalelor;
e) Colaborarea cu alte organizaţii cu scopuri similare.
f) Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.
ART. 9. Membrii.
a) Asociaţia este compusă din:
1. Membri;
2. Membri de onoare (fără drept de vot);
3. Îndrumători spirituali (fără drept de vot);
4. Colaboratori voluntari;
b) Modul de dobândire a calităţii de membru:
Poate deveni membru al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA orice persoană care se declară ca fiind adept al acestei tradiţii spirituale şi depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.
Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.
Calitatea de îndrumător spiritual se atribuie de către Adunarea Generală persoanelor ce deţin cunoştinţe vaste şi experienţă de durată în practica buddhistă Theravada, în scopul de a asigura membrilor consultanţă şi îndrumare pe plan spiritual.
c) Calitatea de membru se pierde prin:
– deces;
– renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris către preşedintele asociaţiei;
– excluderea decisă de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi membri ai asociaţiei.
ART. 10. Drepturile și obligaţiile membrilor.
Membrii ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA au următoarele drepturi şi obligaţii:
– Să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
– Să facă propuneri în Adunarea generală;
– Să aleagă și să fie aleşi în organele de conducere;
– Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere.
– Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei şi a buddhismului Theravada.
– Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei.
– Să cotizeze periodic cu o anumită sumă, în funcţie de posibilităţi.
ART. 11. Structura.
Organul de conducere al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA este Adunarea generală, alcătuită din totalitatea asociaţilor.
Organul executiv al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA este Consiliul Director.
Organul de control al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA este cenzorul asociaţiei.
Organul de reprezentare al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA este
alcătuit din Preşedinte și de cei doi Vicepreşedinţi.
ART. 12. Adunarea generală.
Adunarea generală reprezintă organul de conducere al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA
Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor asociaţiei.
ART. 13. Şedinţele Adunării generale.
Adunarea generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii asociaţiei.
ART. 14. Convocarea Adunării generale.
Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise, telefonice sau electronice.
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/2 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise, telefonice sau electronice.
ART. 15. Atribuţiile Adunării generale.
Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a Preşedintelui;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
g) atribuirea şi retragerea calităţii de îndrumător spiritual;
h) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele asociaţiei decide.
ART. 16. Consiliul director.
Consiliul director este organul executiv al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA şi este compus dintr-un număr impar de membri, minimum trei şi maximum şapte. Preşedintele conduce Consiliul director şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.
ART. 17. Şedinţele Consiliului director.
Consiliul director se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe lună, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. Şedinţele Consiliului director pot avea loc şi în format video-conferinţă sau on-line.
ART. 18. Atribuţiile Consiliului director.
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:
a) prezintă adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
d) aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai asociaţiei;
e) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală;
f) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.
ART. 19. Activitatea de control.
În situaţia în care numărul membrilor ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA va fi mai mare de 15, respectiv 100 de membri, conform dispoziţiilor prezentului statut, Adunarea generală va proceda la numirea unui cenzor, respectiv a unei comisii de cenzori compusă din trei membri, în conformitate cu prev. art. 27 şi respectiv 271 din OG 26/2000, organ ce va asigura activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a asociaţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al asociaţiei si un expert contabil.
Până la întrunirea condiţiilor menţionate în aliniatul precedent, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.
ART. 20. Președintele.
Preşedintele ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
b) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;
c) conduce Consiliul director şi prezidează Adunarea generală;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.
În lipsa Preşedintelui asociaţiei, vicepreşedinţii exercită atribuţiile acestuia.
ART. 21. Patrimoniul.
Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI BUDDHISTE THERAVADA DIN ROMÂNIA este de 600 lei, constituit prin depozit bancar.
Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele sau alte venituri prevăzute de lege.
ART. 22. Modificarea statutului.
Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. Prezentul Statut redactat în limba română, în 5 (cinci) exemplare, a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Bistriţa.

ART. 23. Dizolvare.
Dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. În caz de dizolvare, bunurile și fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea generală.